Τάσος Καραμπατζός
 • Μαζί δημιουργήσαμε το μεγάλο «Καλλικρατικό» Δήμο, μαζί συνεχίζουμε
 • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη ΟΛΩΝ των πολιτών
 • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός: ΗΘΟΣ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 2011-2014

Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας σύμφωνα με:

 1. Τα άρθρα 62, 63, 76, 86, 266, 267 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/07-06-2010).
 2. Το άρθρο 18 παρ. 19 εδάφ. (κα’) του Ν. 3870/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’/138/09-08-2011).
 3. Το άρθρο 12 παρ. 6 εδάφ. (ε’) του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’/215/30-09-2011).
 4. Την Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Α.Π. 5694/03-02-2011 (Φ.Ε.Κ. Β’/382/11-03-2011) η οποία τροποποιεί την με Α.Π. 18183/02-04-2007 Υπουργική Απόφαση σχετική με το: «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» (Φ.Ε.Κ. Β΄/534/13-04-2007).
 5. Το Προεδρικό Διάταγμα 89/2011 (Φ.Ε.Κ. Α’/213/29-09-2011) «Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 185/2007 (Φ.Ε.Κ.- 221/Α’) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού».

έχει προχωρήσει στην εκπόνηση του τριετούς (3) Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου μέσα στο χρονοδιάγραμμα που ορίζεται από τον Νόμο.

Ειδικότερα:

 • Το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου μας συγκέντρωσε τα απαιτούμενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του Δήμου, των Νομικών Προσώπων, καθώς και τις εισηγήσεις των συμβουλίων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του δήμου, συνέταξε σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου το οποίο υπέβαλλε στην Εκτελεστική Επιτροπή.
 • Η Εκτελεστική Επιτροπή με την Αρ. Απόφασης 14 /1-11-2011 εισηγήθηκε το σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 • Το εγκεκριμένο, με την Αριθμό Απόφασης 486 /7-11-2011 του Δημοτικού Συμβουλίου, κείμενο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου (Α’ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος) ετέθη προς συζήτηση και γνωμοδότηση στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 16/11/2011 κατόπιν της Α.Π.31036 /3-11-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της, όπου προσκλήθηκαν και παραγωγικοί, επαγγελματικοί και κοινωνικοί φορείς της πόλης.
 • Παράλληλα το κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού δημοσιοποιήθηκε για διαβούλευση τουλάχιστον επί δύο (2) εβδομάδες, από 8/11/2011 έως 25/11/2011 με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 • Το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου μας συγκέντρωσε τις προτάσεις από τη Διαβούλευση, συνέταξε σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος και το υπέβαλλε στην Εκτελεστική Επιτροπή.
 • Η Εκτελεστική Επιτροπή με την Αρ. Απόφασης 15 /23-11-2011 εισηγήθηκε το σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
 • Το εγκεκριμένο, με την Αριθμό Απόφασης 515 /30-11-2011 από το Δημοτικό Συμβούλιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, μετά από τον έλεγχο νομιμότητας καταχωρίζεται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας παρουσιάζεται σε τρεις φάσεις:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Τάσος Καραμπατζός