Τάσος Καραμπατζός
  • Μαζί δημιουργήσαμε το μεγάλο «Καλλικρατικό» Δήμο, μαζί συνεχίζουμε
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη ΟΛΩΝ των πολιτών
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός: ΗΘΟΣ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Τ.Π.Α.)

Το Σχέδιο των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης φιλοδοξεί να συμβάλει στην τοπική ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης αφού την «αιχμή του δόρατος» στη γενικότερη αυτή προσπάθεια αποτελεί η βελτίωση και αύξηση της απασχόλησης, μέσω της καταπολέμησης της ανεργίας. Κατά συνέπεια το Σχέδιο έχει τομεακό χαρακτήρα και φιλοδοξία να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της ανεργίας που προκλήθηκαν από την κρίση στους κλάδους κλωστοϋφαντουργίας και αγροτοβιομηχανίας στο Νομό Ημαθίας. Ειδικότερα οι επιμέρους ομάδες στόχος του Σχεδίου είναι οι απολυμένοι από τους κλάδους κλωστοϋφαντουργίας και αγροτοβιομηχανίας, οι υποαπασχολούμενοι των κλάδων αυτών, οι γυναίκες άνεργες, καθώς και τα ΑΜΕΑ που κατοικούν σε περιοχές του Νομού που θεωρούνται θύλακες υψηλής ανεργίας λόγω της αναδιάρθρωσης των κλάδων κλωστοϋφαντουργίας – αγροτοβιομηχανίας.

Τα κριτήρια επιλογής των δράσεων, που συναποτελούν το Σχέδιο συνοψίζονται στα εξής:

·         Γενικές αρχές που διέπουν και βασικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν το πλαίσιο των τοπικών πρωτοβουλιών απασχόλησης

·         Συνάφεια με τους στόχους και τις πρακτικές που υποδεικνύονται στο πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση

·         Ολοκληρωμένος χαρακτήρας του Σχεδίου

·         Βιωσιμότητα της παρέμβασης και προστιθέμενη αξία που να εξασφαλίζει την πολλαπλασιαστικότητα των αποτελεσμάτων και ευρύτερες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις

·         Πολυδιάστατο ύφος σε τομεακή και τοπική διάσταση με έμφαση στην εταιρικότητα, την αντιπροσωπευτικότητα, τη διάκριση ρόλων και την προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω

·         Συνεκτίμηση των αλληλεπιδράσεων με άλλες υφιστάμενες ή μέλλουσες αναπτυξιακές δράσεις

·         Ανταπόκριση στις ανάγκες των τομέων και της περιοχής παρέμβασης συνυπολογίζοντας τις ιδιαιτερότητες των δυνητικά ωφελούμενων και επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή αποδοχή και συνεργασιμότητα

Πιο συγκεκριμένα και όσο αφορά στους τομείς και στην περιοχή παρέμβασης, η ανταπόκριση των δράσεων που προτείνονται στα προβλήματα της περιοχής παρέμβασης, φαίνεται αμέσως παρακάτω:

Προβλήματα - Ανάγκες

Προτεινόμενη Δράση

Πυλώνες ΕΣΔΑ

Ανεργία προερχόμενη από τους κλάδους κλωστοϋφαντουργίας και αγροτοβιομηχανίας

Συμβουλευτική ΣΥΥ Απασχόληση Κατάρτιση Δικτύωση

Απασχόληση Προσαρμοστικότητα Επιχειρηματικότητα Ίσες ευκαιρίες

Υποαπασχόληση προερχόμενη από τον κλάδο της αγροτοβιομηχανίας

Συμβουλευτική ΣΥΥ Απασχόληση Κατάρτιση Δικτύωση

Απασχόληση Προσαρμοστικότητα Επιχειρηματικότητα Ίσες ευκαιρίες

Ανεργία των γυναικών προερχόμενη από τους κλάδους κλωστοϋφαντουργίας και αγροτοβιομηχανίας

Συμβουλευτική ΣΥΥ Απασχόληση Κατάρτιση Δικτύωση

Απασχόληση Προσαρμοστικότητα Επιχειρηματικότητα Ίσες ευκαιρίες

Άνεργοι ΑΜΕΑ σε θύλακες ανεργίας που προέρχεται από την κρίση των κλάδων κλωστοϋφαντουργίας και αγροτοβιομηχανίας

Συμβουλευτική ΣΥΥ Απασχόληση Κατάρτιση Δικτύωση

Απασχόληση Προσαρμοστικότητα Επιχειρηματικότητα Ίσες ευκαιρίες

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Τάσος Καραμπατζός