Τάσος Καραμπατζός
  • Μαζί δημιουργήσαμε το μεγάλο «Καλλικρατικό» Δήμο, μαζί συνεχίζουμε
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός, η ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη ΟΛΩΝ των πολιτών
  • Δημοτική Ανανέωση-Τάσος Καραμπατζός: ΗΘΟΣ, ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Σύμφωνα με την αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ  (ΦΕΚ Β΄613/15-4-2011) ΚΥΑ «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της πράξης:Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013» και την   Ανοιχτή πρόσκληση με Κωδικό 36,  αριθμ. πρωτ. 1.7633/οικ.6.1394/01-06-2011 (ΑΔΑ: 4Α3ΠΛ-7Ο) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων  στην πράξη « Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ο Δήμος μας υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης και εγκρίθηκε η υλοποίηση προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα με τίτλο :

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ» με Προϋπολογισμό 743.520 ΕΥΡΩ.

 

Με το προτεινόμενο έργο επιδιώκεται η διευκόλυνση στην πρόσβαση της απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης ατόμων για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Παράλληλα, στόχος είναι η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ φορέων προάγοντας τον κοινωνικό διάλογο και η συνέργεια, προκειμένου αφενός να αμβλυνθούν τα προβλήματα στην αγορά εργασίας και αφετέρου να θεμελιωθεί μια διαφορετική κουλτούρα αντιμετώπισης κρίσιμων ζητημάτων, που αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας.

Ειδικότερα μέσω των προτεινόμενων παρεμβάσεων του  επιτυγχάνεται:

Ø       Η δημιουργία 270 νέων θέσεων εργασίας

Ø       Η ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

Ø       Η ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

Ø       Η ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές           κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από           την αγορά εργασίας, μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευόμενων δράσεων.

Ø       Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης.

Ø       Η δημιουργία μιας άλλης νοοτροπίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της αγοράς εργασίας, μέσω της έννοιας «κοινωφέλεια».

Σε ότι αφορά στα επιμέρους αποτελέσματα που ανακύπτουν μέσω των πράξεων αυτά συνοψίζονται ως εξής:

Ø       Στην προστασία, ανάδειξη, διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, που αποτελεί από τα βασικότερα άυλα κεφάλαια, που διαθέτει ο δήμος, η αξιοποίηση του οποίου μπορεί να συνεισφέρει τόσο στην αειφόρο και εναλλακτική ανάπτυξη, όσο και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας προς όφελος του πληθυσμού.

Ø       Στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, το οποίο αποτελεί το ζωτικό καθημερινό χώρο δράσης των δημοτών, συμβάλλοντας έτσι και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Ø       Στην αναβάθμιση και διεύρυνση των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας, που αποτελούν κρίσιμους τομείς για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, θεμελιώνοντας ένα αίσθημα ασφάλειας μέσα από το δίχτυ προστασίας που αναπτύσσεται.

Ø       Στην ενίσχυση του τουρισμού, με απώτερο στόχο την αύξηση του τουριστικού προϊόντος στη διαμόρφωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος.

Ø       Στην δημιουργική διέξοδο του πληθυσμού μέσα από δράσεις που συμβάλλουν, πέρα από τους προφανείς λόγους, και στην εδραίωση του αισθήματος της συμμετοχής και της συνεργασίας, στα πλαίσια μιας ευρύτερης ομάδας.

Παράλληλα, τα οφέλη διαχέονται σε όλη την κοινωνία, καθώς, μέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης προωθείται η ένταξη των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, που διαχέονται σε όλο το φάσμα της τοπικής οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας, αφού αμβλύνονται οι αντιθέσεις που απειλούν τη συνοχή του κοινωνικού ιστού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Τάσος Καραμπατζός